Dialogue and cooperation – towards a democratic, sustainable and environmental friendly local development

Borlänge kommun
Anna Hagberg
Borlänge och/eller Wuhan
VT12
10 veckor
  • Ekonomi, Samhälle & Turism
  • Teknik & Natur
  • Svenska
  • Engelska
Message will follow in English.


Näringslivskontoret Borlänge kommun har blivit beviljade ett 3-årigt SIDA-finansierat ICLD projekt (www.icld.se) tillsammans med våra partners i Wuhan. Projektet heter “Dialogue and cooperation – towards a democratic, sustainable and environmental friendly local development”.

Wuhan och Borlänge är syskonstäder sedan år 2007 och många olika projekt har genomförts genom åren (http://www.borlange.se/templates/BlgPage____24142.aspx).

Syftet med detta projekt är att skapa förutsättningar för ett miljötekniksamarbete mellan städerna samt att med miljöteknikområdet som arbetsområde hjälpa Wuhan med att hitta en bra metod för att samarbeta mellan kommunala enheter och andra aktörer för att lösa olika utmaningar som staden står inför.

Några av delmålen som ska uppnås i projektet är följande:
- Personal inom de båda samverkande kommunerna har lärt sig metoder och erhållit verktyg för att samverka mellan olika enheter och andra aktörer.
- Borlänge och Wuhan har startat ett samarbete inom ett specifikt miljöområde exempelvis solenergiforskning eller avfallshantering.
- Samtliga deltagare i projektet har fått kompetensutveckling inom miljöteknikområdet.
- Företag och organisationer i Borlänge respektive Wuhan har fått möjligheter att hitta varandra – samverka och interagera för grön utveckling.
- Att vi genom vårt samarbete och interaktion bidrar till större förståelse för värdet av demokratiska processer och hur det leder till ett större mervärde i kommunalt utvecklingsarbete.


Vi söker nu examensarbetare som skulle kunna tänka göra examensarbetet kopplat till detta projekt på plats i Wuhan eller i Sverige. Om man vill göra sitt examensarbete på plats i Wuhan hjälper vi till att förmedla kontakter samt att ordna med kontorsplats. Examensarbetet på plats i Wuhan finansieras genom att ni själva söker MFS stipendium (http://www.programkontoret.se/Program-Stipendier/Program1/Minor-Field-Studies/)

Jag vill gärna träffa dig om du är intresserad av att göra ett examensarbete inom vårt projekt för att tillsammans diskutera fram vad som skulle passa dig och oss!Med vänlig hälsning


Anna Hagberg
Projektledare
anna.hagberg@borlange.se
070-310 22 95


___________________________________________________

Master thesis Borlänge-Wuhan

The Business Unit in Borlänge has been granted a 3-year SIDA financed ICLD-project (http://www.icld.se/eng/index.pab?lang=En) together with our partners in Wuhan. The project is called “Dialogue and cooperation – towards a democratic, sustainable and environmental friendly local development”.

Borlänge and Wuhan has been sister cities since 2007 and several projects has been accomplished throughout the years (http://www.borlange.se/templates/BlgPage____24146.aspx)

The aim with this project is to create good conditions for an environmental technology cooperation between the cities, and with the help of the environment area as working area help Wuhan to find a good method for collaborations between municipality units and another actors to solve the challenges that the city are facing..

Aims with the project:
- Staff within the two municipalities has experienced new methods and gained tools for a more successful collaborating between different units and other actors.
- Borlänge and Wuhan has started a collaboration within a specific environmental area for example solar energy research or waste management
- All participants in the project has received a higher competence in the environment technology area
- Companies and organisations in Borlänge and Wuhan has found each other- started to collaborate and interact for a sustainable and greener sustainable development
- Through our collaborations and interactions contribute to a higher understanding for the value of democratic processes and how it leads to a greater value in the municipal development.

We are looking for master thesis students that are willing to write their thesis within this project. And I would like to meet you to discuss a subject within this project that could suit both you and us!

Best Regards

Anna Hagberg
Project Manager
Anna.hagberg@borlange.se
070-310 22 95
Vi söker nu examensarbetare som skulle kunna tänka göra examensarbetet kopplat till detta projekt på plats i Wuhan eller i Sverige. Om man vill göra sitt examensarbete på plats i Wuhan hjälper vi till att förmedla kontakter samt att ordna med kontorsplats. Examensarbetet på plats i Wuhan finansieras genom att ni själva söker MFS stipendium (http://www.programkontoret.se/Program-Stipendier/Program1/Minor-Field-Studies/)