Vad är ett "exjobb"?

I slutet av utbildningen skriver de flesta studenter ett examensarbete. Detta är ett tillfälle för studenten att applicera sina teoretiska kunskaper på praktiska problem. Med fördel görs detta i samarbete med näringslivet utanför högskolans akademiska värld.

En uppsats ska i korthet:

  • ha ett tydligt uttalat syfte; försöka besvara en eller flera frågor/problem
  • vara väl avgränsat och lagom omfattande
  • ha tydlig koppling till studentens ämnesområde
  • följa givna regler vad gäller innehåll och layout

Examensarbetet kan skrivas enskilt eller av en grupp studenter. Tidpunkten när arbetet skrivs styrs av studenten och programupplägget, de flesta studenterna på Högskolan Dalarna skriver sitt arbete under våren. Omfattningen beror på vilken nivå studenten läser, 10 eller 20 veckor.

Uppdraget

Det ska vara ett aktuellt problem och helst inget rutinartat arbete. Studien skall vara behövd och tillföra något inom sitt område, problemet ska inte vara utförligt behandlat tidigare.

Student, uppdragsgivare och handledare planerar tillsammans så att arbetet får rätt nivå och omfattning. Det är viktigt med en tydlig koppling till studentens tidigare akademiska kurser. När uppdragsgivare och student kommit överens om upplägg och innehåll ska handledaren från högskolan godkänna det.

Studenten ska bland annat:

  • Tydligt beskriva det avgränsade problemet som examensarbetet avhandlar.
  • Formulera frågeställning och sätta ett specifikt mål.
  • Självständigt ansvara för genomförande och resultat.
  • Självständigt analysera och dra slutsatser från sitt resultat.
  • Presentera arbetet på så sätt som efterfrågas från högskolan och uppdragsgivaren.

Examensarbetets utformning kan variera mellan olika ämnesområden och studenten ansvarar för att arbetet utformas, redovisas och försvaras enligt givna instruktioner.

Handledare

För varje examensarbete utser Högskolan Dalarna en handledare, ofta en lärare/forskare inom ämnet. Kontaktpersonen får tillgång till ny kunskap och forskningsrön inom det området som examensarbetet berör. Handledaren bedömer uppsatsens nivå och omfattning, samt om uppsatsen i slutänden är klar för examination. Högskolan utser också en examinator.

Rapporter

Den uppsats som lämnas till Högskolan för examination är ofta omfattande och skriven enligt fasta akademiska regler. Om uppdragsgivaren vill ha resultatet presenterat på ett annat vis står det fritt varje uppdragsgivare att beställa en sådan av studenten. I flera fall presenteras även examensarbetet på ett öppet seminarium eller en mässa där alla intresserade har möjlighet att ta del av arbetet studenten genomfört.